Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

PrinterXpert B.V.
De Huchtstraat 39
1327 EC Almere

Inschrijfnummer K.v.K.: 32168771

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van PrinterXpert B.V., gevestigd te Almere, hierna te noemen “PrinterXpert”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van PrinterXpert, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “documenten” wordt verstaan: door PrinterXpert en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken rapporten, berekeningen, tekeningen, adviezen e.d.
6. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die PrinterXpert en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
7. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel de door PrinterXPert te leveren (productie)printers, (digitale) drukpersen, overige/aanverwante apparatuur en de (bijbehorende) onderdelen en producten als de bij de uitvoering van werkzaamheden - en in dit kader te leveren - onderdelen/materialen. Als een bepaling alleen ziet op apparatuur of onderdelen/materialen, wordt de betreffende term gebruikt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. PrinterXpert mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht PrinterXpert niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag PrinterXpert de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte modellen, monsters en voorbeelden, opgaven van capaciteiten, prestaties, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van PrinterXpert zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van PrinterXpert heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat PrinterXpert schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. PrinterXpert is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra PrinterXpert - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen voor werkzaamheden een vaste (periodieke) vergoeding overeenkomen, berekent PrinterXpert de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van PrinterXpert bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
2. Tenzij partijen anders overeenkomen, gelden de uurtarieven voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 09.00 tot en met 17.30 uur.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag PrinterXpert een toeslag berekenen over het uurtarief.
4. PrinterXpert mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan PrinterXpert en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
6. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor PrinterXpert (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, mag PrinterXpert de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als PrinterXpert dit nodig acht, mag zij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door PrinterXpert gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
b. PrinterXpert op de overeengekomen data en tijden kan beschikken over/toegang heeft tot de apparatuur waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht;
c. PrinterXpert op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden op locatie plaatsvinden. Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen);
d. PrinterXpert bij de uitvoering van de werkzaamheden geen hinder ondervindt van de op de werklocatie aanwezige medewerkers/derden;
e. PrinterXpert op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen;
f. op de werklocatie - indien nodig - een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van PrinterXpert opgeslagen/opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
g. op de werklocatie kosteloos de door PrinterXpert/haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart PrinterXpert voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist, volledig of authentiek zijn van deze informatie.
3. PrinterXpert behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt de gebruiker de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die PrinterXpert tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag PrinterXpert de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en PrinterXpert niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van PrinterXpert niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Termijnen, levering/uitvoering en voortgang overeenkomst

1. PrinterXpert spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Overeengekomen termijnen zijn echter nooit fatale termijnen. Indien PrinterXpert haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. PrinterXpert niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. niet tijdig toegang tot/de beschikking heeft over de apparatuur waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht;
c. PrinterXpert niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
d. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft PrinterXpert recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag PrinterXpert de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het terrein, het magazijn of de showroom van PrinterXpert verlaten of PrinterXpert aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door PrinterXpert te bepalen wijze. PrinterXpert is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, mag PrinterXpert de zaken en/of de onderdelen e.d. die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt PrinterXpert dan binnen een door PrinterXpert gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. PrinterXpert mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of onderdelen e.d. aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van PrinterXpert en/of het recht van PrinterXpert alsnog nakoming te vorderen niet aan.
8. PrinterXpert wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
9. PrinterXpert informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt PrinterXpert eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft PrinterXpert in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen PrinterXpert en de wederpartij overeengekomen. PrinterXpert is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 9: Onderhoudscontracten

1. PrinterXpert levert apparatuur altijd in combinatie met de afname van een onderhoudscontract voor die apparatuur. Indien partijen voor geleverde/door PrinterXpert (in bruikleen) aan de wederpartij ter beschikking gestelde apparatuur een onderhoudscontract overeenkomen gelden de in dit artikel opgenomen onderhoudsbepalingen. Deze bepalingen zijn van toepassing naast de overige artikelen van onderhavige algemene voorwaarden. Indien de onderhoudsbepalingen afwijken van/in strijd zijn met de bepalingen uit de overige artikelen, prevaleren de onderhoudsbepalingen.
2. Partijen leggen de specifieke afspraken over het onderhoud vast in de overeenkomst. Deze overeenkomst vermeldt in ieder geval:
a. het merk en type van de apparatuur;
b. de periodieke onderhoudsbijdrage en overige toepasselijke tarieven/prijzen;
c. de duur van de overeenkomst.
3. Tenzij partijen anders overeenkomen, de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar en wordt de overeenkomst - behoudens tijdige opzegging - telkens per expiratiedatum stilzwijgend voor een jaar verlengd. Opzegging geschiedt per aangetekend schrijven en uiterlijk drie maanden vóór expiratiedatum. De partij die de overeenkomst opzegt, is daarmee verantwoordelijk voor de ontvangst van de opzegging bij de andere partij.
4. PrinterXpert spant zich in de apparatuur in bedrijfsklare staat te houden en verricht daartoe alle noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of laat deze verrichten door ingehuurd technisch personeel. PrinterXpert is echter niet aansprakelijk voor bedrijfs- of overige schade van de wederpartij/derden veroorzaakt door stilstand, door enig defect aan de apparatuur, door oponthoud/vertragingen als gevolg van het uitvoeren van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden of uit welken hoofde dan ook. De wederpartij vrijwaart PrinterXpert voor eventuele aanspraken van derden in dit kader.
5. Als maatstaf voor het noodzakelijk onderhoud geldt de in de apparatuur ingebouwde teller die het aantal scans of afdrukken weergeeft. PrinterXpert brengt aan de hand hiervan de kosten voor het onderhoud en de te leveren producten voor de apparatuur in rekening.
6. PrinterXpert heeft de beschikking over apparatuur waarmee zij/de wederpartij - bijvoorbeeld bij storingen en noodzakelijke reparaties - tijdelijk de apparatuur van de wederpartij kan vervangen/de werkzaamheden van de apparatuur van de wederpartij tijdelijk kunnen worden opgevangen. PrinterXpert is echter niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt, indien zij deze mogelijkheden - wegens een overmacht - (al dan niet tijdelijk) niet kan bieden aan de wederpartij.
7. Indien de overeenkomst ziet op door PrinterXpert aan de wederpartij (in bruikleen) ter beschikking gestelde apparatuur, zal de wederpartij deze apparatuur als ‘goed huisvader’ beheren en gebruiken en niet blootstellen aan omstandigheden die voorzienbaar schade oplevert/kan opleveren.
8. De wederpartij mag voor de apparatuur - behoudens de voor de betreffende apparatuur geschikte papiersoorten - alleen de door PrinterXpert geleverde/bepaalde (kopieer)materialen verwerken. De wederpartij is daarnaast gehouden de voor de apparatuur benodigde onderdelen bij PrinterXpert af te nemen.
9. PrinterXpert is per direct ontslagen van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst indien de wederpartij reparaties, wijzigingen of afstellingen zelf verricht of laat verrichten door andere personen dan de door PrinterXpert daarvoor gemachtigde personen of andere dan de in lid 8 bedoelde materialen/onderdelen gebruikt.
10. PrinterXpert mag daarnaast de overeenkomst - zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring - ontbinden op het moment dat:
a. de wederpartij/diens onderneming niet langer gevestigd is binnen Europa;
b. de wederpartij (natuurlijke persoon) onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf;
c. de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet stipt nakomt, zoals het niet stipt voldoen van de periodieke onderhoudsbijdrage of een andere betalingsverplichting voortvloeiend uit de overeenkomst;
d. op één/meer onderdelen van het bedrijf of vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd;
e. op de apparatuur beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van de wederpartij geraakt.
De wederpartij informeert PrinterXpert onmiddellijk indien één van genoemde situaties zich voordoet of dreigt voor te doen.
11. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PrinterXpert, mag de wederpartij zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen aan derden. Bij overdracht vrijwaart de wederpartij PrinterXpert voor eventuele schade evenals voor aanspraken van derden.
12. PrinterXpert behoudt zich het recht voor de periodieke onderhoudsbijdrage te wijzigen en aan de wederpartij door te berekenen. PrinterXpert informeert de wederpartij uiterlijk 30 dagen vóór ingangsdatum van de voorgenomen wijziging. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging - samen met eventuele verhogingen in de daaraan voorafgaande 12 kalendermaanden - groter is dan het percentuele verschil voor diezelfde periode voor het prijsindexcijfer geldend voor de betreffende apparatuur zoals gepubliceerd door de fabrikant, mag de wederpartij de overeenkomst per datum wijziging opzeggen. Opzegging geschiedt dan bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen na aankondiging van de voorgenomen wijziging.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring werkzaamheden

1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert PrinterXpert de wederpartij hierover.
2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij de werking van (de herstelde onderdelen van) de apparatuur heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. Indien het voor de controle van de apparatuur noodzakelijk is dat de wederpartij de apparatuur eerst in gebruik neemt, worden de werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd indien de wederpartij niet binnen 2 werkdagen na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd.
4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de apparatuur, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door PrinterXpert voltooide werk.
5. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan PrinterXpert, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan PrinterXpert. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door PrinterXpert gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan PrinterXpert. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De wederpartij stelt PrinterXpert in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending of het ter beschikking stellen van de zaak noodzakelijk is of PrinterXpert de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

Artikel 12: Garanties

1. PrinterXpert voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. PrinterXpert staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3. Wat betreft de eigenschappen van geleverde apparatuur zijn de Customer Expectations Guide/Customer Expectations Documents van toepassing.
4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen baseert PrinterXpert zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor de zaken/onderdelen/materialen een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. PrinterXpert informeert de wederpartij hierover.
5. Gebreken die het gevolg zijn van door/namens de wederpartij aan (onderdelen van) de geleverde zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie, tenzij partijen anders overeenkomen.
6. Een toepasselijke garantie vervalt indien de wederpartij de voor de apparatuur benodigde materialen en onderdelen niet bij PrinterXpert afneemt/andere materialen of onderdelen gebruikt dan de door PrinterXpert aangewezen materialen/onderdelen.
7. Indien het doel waarvoor de wederpartij geleverde zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert PrinterXpert alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
8. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/(periodieke) vergoeding nog niet heeft voldaan.
9. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt PrinterXpert - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door PrinterXpert gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt PrinterXpert geen enkele aansprakelijkheid.
2. PrinterXpert is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien PrinterXpert aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door PrinterXpert gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
5. Bij duurovereenkomsten (zoals het onderhoudscontract) is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door PrinterXpert gesloten verzekering valt.
6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij PrinterXpert hiervoor aanspreken.
7. PrinterXpert is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens PrinterXpert verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken door de wederpartij;
c. fouten, onvolledigheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan PrinterXpert verstrekte informatie;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat PrinterXpert adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
g. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie- of onderhouds))werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van PrinterXpert.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart PrinterXpert voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van PrinterXpert of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal PrinterXpert de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

1. PrinterXpert mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan PrinterXpert een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag PrinterXpert bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag PrinterXpert de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag PrinterXpert de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft PrinterXpert eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
7. Ontvangen betalingen brengt PrinterXpert eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
8. De wederpartij mag de vorderingen van PrinterXpert niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op PrinterXpert heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van PrinterXpert totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
4. De wederpartij informeert PrinterXpert direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van PrinterXpert.
6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft PrinterXpert op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of PrinterXpert een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen PrinterXpert en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van PrinterXpert op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. PrinterXpert mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of PrinterXpert, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van PrinterXpert wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van PrinterXpert, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij PrinterXpert: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van PrinterXpert of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens PrinterXpert tot aan dat moment nakomen.

Artikel 18: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij een bestelling wil annuleren, mag PrinterXpert van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van PrinterXpert en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag PrinterXpert de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. De wederpartij vrijwaart PrinterXpert voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. PrinterXpert mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag PrinterXpert deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door PrinterXpert zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
6. Kosten die voor PrinterXpert voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag PrinterXpert de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van PrinterXpert, maar PrinterXpert behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag PrinterXpert er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Offerte aanvragen